EKOPRACOWNIA

W tej zakładce zamieszczamy 
INFORMACJĘ O DOFINANSOWANIU, 
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 Nazwa zadania: 

JESTEŚMY  EKO! 

- utworzenie pracowni przyrodniczej w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach

 

Wartość ogólna zadania: 40 806,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 38 700,00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

ZAKRES ZADANIA

Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizowany program obejmuje:

 Uatrakcyjnienie zajęć  edukacyjnych z nauk przyrodniczych  dla uczniów gimnazjum

Cele:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich
 • położenie nacisku na edukację ekologiczną, która nie powinna ograniczać się do przekazania odpowiednich wiadomości, ale musi stymulować osobiste zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów ochrony środowiska
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska: budzenie szacunku do przyrody  i kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą przyrodniczą w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego
 • poznanie fauny i flory okolicy
 • ochrona gatunków zagrożonych
 • uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych

 

Cele wychowawcze:

kształtowanie postaw, poszerzanie zainteresowań, harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia oraz rozwijanie u uczniów zainteresowania otaczającym światem oraz rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy poprzez:

·         doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

·         doskonalenie umiejętności i kultury publicznego wypowiadania się, przedstawiania własnych poglądów oraz wyrabiania własnej opinii i oceny, wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy i omawianie efektów pracy zespołowej

·         doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny i skutecznego komunikowania się

·         kształtowanie umiejętności asertywnego krytykowania i przyjmowania krytyki

·         rozwijanie wrażliwości społecznej

·         kształtowanie postawy aktywnej ochrony środowiska

·         rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

·         rozwijanie proekologicznych postaw u uczniów i szacunku w stosunku do przyrody, którzy poprzez aktywne własne działanie będą mieli pozytywny wpływ na środowisko w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej

·         uświadomienie tempa zmian zachodzących w środowisku dawniej i obecnie

·         zapoznanie z drogami migracji zanieczyszczeń w środowisku

·         zachęcanie do oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody

 

Uczniowie poprzez możliwość wykorzystania planowanego do zakupu wyposażenia pracowni będą mogli poznać gatunki zagrożonych organizmów występujących na terenie powiatu. Zajęcia mają na celu ich poznanie, rejestrowanie oraz przeprowadzenie szeregu zajęć w terenie i przedstawienie wyników na forum społeczności szkolnej (prezentacje, wystawy fotografii, wystawy preparatów, itp).

 

Przewidywane efekty końcowe:

W wyniku realizacji powyższego programu edukacji przyrodniczo- ekologicznej  uczniowie:

·         poznają bogactwo i piękno otaczającego ich świata, a szczególnie najbliższego otoczenia,

·          dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a stanem środowiska,

·          zrozumieją zależności występujące w świecie im najbliższym oraz pojętym globalnie,

·          wyjaśnią zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska ,

·          poznają zachowania bezpieczne dla siebie i przyrody,

·          dostrzegą wokół siebie miejsca korzystnie i niekorzystnie zmienione przez człowieka,

·          zdobędą umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretowania,

·          zdobędą umiejętność oceniania stanu najbliższego środowiska prostymi metodami,

·          potrafią wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko,

·          potrafią wyjaśnić, w jaki sposób mogą poprawić stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

·          nabędą umiejętności działania na rzecz przyrody,

·          dostrzegą ekologiczne walory swojej okolicy,

·          potrafią zachowywać się proekologicznie w życiu codziennym,

·          wykorzystają swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych i tych występujących w najbliższym otoczeniu,

·          wezmą udział w szeregu inicjatyw – zajęcia, konkursy, projekt, prezentacja, przygotowanie wystaw.

 W ramach zajęć młodzież będzie prezentować :

 • multimedialne efekty pracy obrazujące realizacje zadań przeprowadzonych w pracowni przyrodniczej oraz podczas zajęć terenowych,
 • umiejętność posługiwania się zakupionymi pomocami dydaktycznymi,
 • umiejętność przeprowadzenia doświadczeń oraz interpretacji otrzymanych wyników,
 • wystawy fotograficzne,
 • wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska.

Prezentowanie  prac uczniowskich będzie miało na celu motywowanie uczniów do dalszej pracy.

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności uczniów oraz  pobudzać potrzebę poznawania świata.

 1. Zajęcia dla kandydatów do gimnazjum (Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych).
 2. Wykorzystanie pracowni na zebrania z rodzicami, podczas, których prezentowane będą osiągnięcia uczniów oraz wytwory powstałe w ramach realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
 3. Prelekcje np. z leśnikiem.
 4. Szkolenia Rady Pedagogicznej.