RODO

MONITORING

- procedura obsługi i korzystania


Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 11

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
z dnia22 maja 2018r.


I. podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dz.U. Unii Europejskiej PL)


 II. Celem monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. ochrona mienia na terenie placówki,
 3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
 5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa w Janiszewicach posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
3.1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
3.2. niszczenia mienia placówki,
3.3. niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,
3.4. przywłaszczania,
3.5. konfliktowych, np. bójek,
3.6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 4. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 7 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Dyrektor szkoły i zastępca dyrektora prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się: numer kamery, miejsca zdarzenia, nagranie z dnia, - godzina, dzień, miesiąc, rok, osobę reprezentującą organ uzyskujący nagranie, osobę udostępniającą nagranie i datę udostępnienia nagrania.

5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym rejestratora.

6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.

7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.

8. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej spraw
y.
III A. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:
1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia, nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok, osobę reprezentująca organ uzyskujący nagranie, osobę udostępniającą nagranie i datę udostępnienia nagrania.

3. Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa przez okres 5 lat.

4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.

5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.
IV. Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna,

2.3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

2.4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia.


3. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

5. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.

6. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.
V. Przepisy końcowe:1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.

2. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.

3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018r.


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:


 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach reprezentowana przez Dyrektora Pawła Nyklewicza. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola Janiszewice 17, e-mailowo: sp.janiszewice@ugzw.pl oraz telefonicznie: 43 823 57 75.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Becalik email: iod.oswiata@ugdw.pl
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:


 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – (Dz. U. 2019 poz. 2197 i 2248);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. 2019 poz. 1818 i 2197);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – (Dz. U. 2019 poz. 1942);
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia;
 • Podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197 i 2248);
 • W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek, koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

   4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


  5. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  6. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane:

 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej


  7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.


  8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

 11. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


ĉ
szkoła Janiszewice,
2 paź 2018, 13:51
Comments