RODO

MONITORING

- procedura obsługi i korzystania


Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 11

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach
z dnia22 maja 2018r.


I. podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dz.U. Unii Europejskiej PL)


 II. Celem monitoringu jest:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
  2. ochrona mienia na terenie placówki,
  3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
  5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
  6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa w Janiszewicach posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
3.1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
3.2. niszczenia mienia placówki,
3.3. niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,
3.4. przywłaszczania,
3.5. konfliktowych, np. bójek,
3.6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 4. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 7 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Dyrektor szkoły i zastępca dyrektora prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się: numer kamery, miejsca zdarzenia, nagranie z dnia, - godzina, dzień, miesiąc, rok, osobę reprezentującą organ uzyskujący nagranie, osobę udostępniającą nagranie i datę udostępnienia nagrania.

5. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym rejestratora.

6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.

7. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.

8. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej spraw
y.
IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:
1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia, nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok, osobę reprezentująca organ uzyskujący nagranie, osobę udostępniającą nagranie i datę udostępnienia nagrania.

3. Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa przez okres 5 lat.

4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.

5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.
IV. Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

2.1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

2.2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna,

2.3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

2.4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i przebieralnia.


3. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

5. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.

6. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.
V. Przepisy końcowe:1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.

2. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.

3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018r.


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP w Janiszewicach, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, e-mail: sp@szkolajaniszewice.pl

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski,

adres e- mail:  inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.      Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają         z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7.    Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8.      Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.      Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10.     Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie     z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11.     Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ĉ
szkoła Janiszewice,
2 paź 2018, 13:51
Comments